Generalforsamling 2017

By | 21. marts 2017

ANIRIDI DANMARK indkalder til Generalforsamling 2017, Lørdag d. 29. april 2017 på CKV, Heden 11. 5000 Odense kl. 13.30-14.45.

Dagsorden for Generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, budget og kontingent for det kommende år
 6. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.
  • Der er fra bestyrelsen indsendt følgende forslag om ændringer af vedtægterne:
   •  §3, stk. 4, hvor ordlyden “Forudsætningen for at være medlem af foreningen er, at kontingent for det indeværende år er betalt inden generalforsamlingens start.” foreslås ændret til “Forudsætningen for at være medlem af foreningen er, at kontingent for det indeværende år er betalt inden udgangen af januar det pågældende år.”
   • §4, stk. 8, hvor ordlyden “Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.” foreslås ændret til “Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.”
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (vælges for 2 år)
  • På valg er:
   • Susanne Kjær Christensen (bestyrelse)
   • Thomas Sonne Jensen (bestyrelse)
   • Louise Elhøj (bestyrelse)
 8. Valg af revisor / bilagskontrollant (vælges for 1 år)
  • På valg er:
   • Anita Jensen (revisor)
   • Johann Hermansen (revisorsuppleant)
 9. Eventuelt